Look Good & Feel Fine

BELANGRIJK | Onze Algemene Voorwaarden

1.  Algemeen 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten gesloten tussen FABULASH en de opdrachtgever (cliënt). Alle door dienstverlener gedane aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend en inclusief de wettelijk opgelegde BTW, indien anders is dit aangegeven. 

2. Inspanningen van FABULASH 
FABULASH zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. FABULASH zal zoveel als mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van wijziging of aanvulling van de behandeling. 

3. Afspraken 
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan FABULASH melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag FABULASH  het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan cliënt doorberekenen. FABULASH moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk een werkdag voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien bij het niet nakomen van de verplichting sprake is van overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt. Indien de client meer dan 5 minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt mag de wimperstyliste de verloren tijd  inkorten op de behandeling en toch het gehele bedrag van de behandeling aan de client door berekenen. 

Indien de client bij meer dan 15 minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, mag de wimperstyliste de gehele afspraak annuleren en toch het gehele bedrag van de behandeling aan de client door berekenen. 

Verhindering/annulering/afmelding: Bij verhindering dient u dit uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang van de training aan ons door te geven. Indien u zonder afmelding niet aanwezig bent tijdens de afgesproken en bevestigde dag of als u u te laat afmeldt, zijn wij genoodzaakt het reeds door u betaalde bedrag niet te retourneren/terug te storten. 

Bij onvoldoende deelnemers (minimaal 2 bij groepstraining) behouden wij ons het recht de cursusdatum te verplaatsen naar een andere datum. Dit wordt tijdig aan de deelnemers doorgegeven. Dit geldt niet voor de privé trainingen. 

Fabulash is nimmer aansprakelijk voor gevolgen van behandelingen voor, tijdens of na opleidingen of voor verkeerd gebruik van producten. Tevens aanvaardt Fabulash geen enkele aansprakelijkheid voor de financiële aspecten c.q. eventueel wel of niet gehaalde of te behalen rendementen of omzetten voortvloeiende uit de activiteiten of het wegblijven hiervan. 

4. Betaling 
FABULASH  vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten via internet en folders. De vermelde prijzen zijn inclusief de wettelijke 21% BTW en altijd onder voorbehoud van fouten. Prijswijzigingen worden tenminste 30 dagen voor de ingangsdatum vermeld. Aanbiedingen en speciale acties zijn slechts geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling, de betaling van deze behandeling en eventuele producten contant te voldoen. Uitsluitend in overleg met FABULASH is gespreide betaling mogelijk aangaande het volgen van een cursus of behandeling. 

5. Persoonsgegevens & Privacy 
De cliënt voorziet FABULASH voor de eerste behandeling van alle gegevens waarvan FAULASH aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze gegevens noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. FABULASH neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. FABULASH behandelt de gegevens van de cliënt vertrouwelijk, volgens de richtlijnen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. FABULASH zal de gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming van de cliënt. 

6. Geheimhouding 
FABULASH is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit als zodanig door de cliënt is aangemerkt of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, FABULASH verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken. 

7. Aansprakelijkheid
FABULASH is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat FABULASH is uitgegaan van de door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens over o.a. aandoeningen aan de ogen, medicijngebruik, lichamelijke gesteldheid en zwangerschap.

8. Garantie
FABULASH geeft de client 1 dag garantie op de behandeling en 1 week op de producten. Deze garantie vervalt:

  • Indien de behandeling die client heeft laten uitvoeren door FABULASH, nadien heeft laten onderhouden dor een andere salon;

  • Indien client de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt;

  • Indien client andere producten dan door FABULASH geadviseerd heeft gebruikt voro onderhoud;

  • Indien client adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd;

  • Indien client het advies om medische hulp te zoeken binnen 5 werkdagen niet heeft opgevolgd.

9. Beschadiging & Diefstal
FABULASH is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan in de beschikbaar gestelde ruimte van cliënt . FABULASH heeft het recht, schadevergoeding van de cliënt te eisen indien meubilair, apparatuur of producten door toedoen van de cliënt beschadigd worden. Bij diefstal door cliënt ten opzichte van FABULASH doet FABULASH altijd aangifte bij de politie.

10. Klachten
Cliënt is gehouden om klachten over de verrichte werkzaamheden uiterlijk binnen 2 dagen na ontdekking, schriftelijk te melden aan FABULASH, bij gebreke waarvan het recht van cliënt om te stellen dat de werkzaamheden niet aan de overeenkomst beantwoorden, vervalt. Alle rechten van cliënt vervallen indien cliënt niet uiterlijk binnen 2 dagen na uitvoering van de betreffende werkzaamheden, eventuele klachten aanhangig heeft gemaakt, uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens

11. Overeenkomst
Wanneer cliënt een afspraak maakt met FABULASH en een behandeling geniet, dan is er automatisch sprake van een overeenkomst en gaat cliënt akkoord met de algemene voorwaarden. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te passen, zullen partijen in onderling schriftelijk overleg de overeenkomst aanpassen. FABULASH zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de overeenkomst.

12. Website
De website van FABULASH is in zijn geheel, inclusief de naamgeving, ontwerp, lay-out, tekst en inhoud auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze website mag zonder schriftelijke toestemming worden gebruikt voor andere websites. Afdrukken van pagina’s zijn alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik. Onrechtmatige verveelvoudiging of distributie van de website of een gedeelte ervan is verboden en strafbaar en zal met alle beschikbare juridische middelen worden bestreden.

13. Geschillen
Over alle geschillen tussen FABULASH en cliënt zal worden beslist door de Geschillencommissie Schoonheidsbranche overeenkomstig het reglement van de Geschillencommissie. De Geschillencommissie zal in hoogste instantie uitspraak doen bij wege van bindend advies. Het staat cliënt vrij om het geschil aan de volgens de normale competentieregels aangewezen rechter voor te leggen, indien cliënt het geschil niet aan de Geschillencommissie wenst voor te leggen. Het aanhangig maken van een geschil bij de Geschillencommissie heeft tot gevolg dat cliënt niet meer gerechtigd is om het geschil aan de rechter voor te leggen. FABULASH is bevoegd om het geschil aan de Geschillencommissie Schoonheidsbranche voor te leggen ingeval cliënt na het ontstaan van het geschil schriftelijk heeft verklaard de uitspraak van de Geschillencommissie als bindend te zullen aanvaarden.

14. Recht
Op elke overeenkomst tussen FABULASH en de cliënt, evenals op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.